Паламар Орест Ігорович

 1. Спостереження мієломи хребця в поєднанні з його ускладненим переломом. Паламар О.І. Клінічна хірургія, 8; 1996; С.45-46.

 2. Вентральні компресії спинного мозку на рівні С1-С2 хребців при травмі краніо-цервікального з’єднання. Паламар О.І. Клінічна хірургія, 5-6; 1997; С.45-48.

 3. Пізні ускладнення при травмі верхньо-шийного відділу хребта. Паламар О.І. Клінічна хірургія, 7-8; 1996; С.61-64.

 4. Рукопис. Паламар Орест Ігорович. Травма краніо- вертебрального з’єднання (діагностика та лікування): Дис. канд. мед. наук: 14.01.05 / АМН України. – К., 1997. – 149с.+ дод.

 5.  Диагностика и выбор тактики ведения больных опухолями краниофациальной локализации / Д.И. Заболотный, Э.В. Лукач, О.И. Паламар, В.А. Рогожин // Рос. ринология. — 2002. — №3. — С.28—31.

 6.  Паламар О.І. Злоякісні пухлини основи черепа. Перспективи хірургічного втручання / О.І. Паламар, А.П. Гук // Укр. нейрохірург. журн. — 2008. — №2. — С.33—37.

 7.  Злокачественные краниофациальные опухоли, пути распространения, тактика лечения / Д.И. Заболотный, Г.Э. Тимен, Э.В. Лукач [и др.] // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. — 2009. — №5. — С.8—13.

 8.  Пат. № 23710 Україна, МПК А61 В17/24. Спосіб лікування хворих з інтракранілальним поширенням пухлин при носових пазух / Ю.П. Зозуля, О.І. Паламар, А.П. Гук, Т.А. Малишева; заявник і патентовласник Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. — №U200612690; заявл. 01.12.06; опубл. 11.06.07, Бюл. №8.

 9.  Пат. № 43539 Україна, МПК А61 В17/00. Спосіб комбінованого лікування хворих з пухлинами краніофаціальної локалізації / Ю.П. Зозуля, О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І. Заболотний, Е.В. Лукач; заявник і патентовласник: Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. — №U200901663; заявл. 25.02.09; опубл. 25.08.09, Бюл. №16.

 10.  Пат. № 43540 Україна, МПК А61 В17/00. Спосіб пластики великих післяопераційних дефектів дна передньої черепної ямки у нейроонкологічних хворих / Ю.П. Зозуля, О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І. Заболотний, Е.В. Лукач; заявник і патентовласник: Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. — №U200901664; заявл.25.02.09; опубл. 25.08.09, Бюл. №16.

 11.  Пат. № 43541 Україна, МПК А61 В17/00. Спосіб моделювання сітчастих титанових імплантатів для закриття складних інтраопераційних кісткових дефектів краніофаціальної ділянки у нейроонкологічних хворих / Ю.П. Зозуля, О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І. Заболотний, Д.О. Зінченко; заявник і патентовласник: Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. — №U200901665; заявл. 25.02.09; опубл. 25.08.09, Бюл. №16.

 12. Ятрогенні менінго- та менінгоенцефалоцелє краніо-фаціальної ділянки. Їх діагностика та лікування. Заболотний Д.І., Паламар О.І., Гук А.П., Євмінов Д.В. Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2009

 13. Книга: Ангіофіброми основи черепа / Д.І. Заболотний, Г.І. Тімен, Д.Ф. Батюк, В.М. Писанко, О.І. Паламар, С.П. Чубко // — К.: Логос, 2011. — С.79—96.

 14. Эндоназальные доступы к патологии селлярно-хиазмальной области. Выбор и возможности/ Д.И. Заболотный, О.И. Паламар и др. // Журнал ринология № 1’2011, С. 8-12.

 15. Інтраопераційна пластика складних кісткових та м’якотканинних дефектів краніофаціальної ділянки / Д.І. Заболотний, О.І. Паламар, А.П. Гук [та ін.] // Клініч. хірургія. — 2012. — №6. — С.44—48.

 16.  Костно–хрящевые новообразования сино–параназальной области с интракраниальным ростом. Особенности хирургического лечения / Д.И. Заболотный, О.И. Паламар, А.П. Гук [и др.] // Вестн. оториноларингологии. — 2013. — №2. — С.11—16.

 17.  Краніобазальні доступи в краніофаціальній хірургії, їх зміна та розвиток / О.І. Паламар // Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — Вип. 22, кн. 1. — С.187—192.

 18. Хірургічні доступи у хворих із пухлинами латеральних відділів основи черепа з інтра–екстракраніальним ростом / О.І. Паламар // Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — Вип. 22, кн. 4. — С.62—69.

 19.  Клініка та діагностика краніофаціальних пухлин / Д.І. Заболотний, О.І. Паламар, А.П. Гук [та ін.] // Укр. вісн. психоневрології. — Х., 2013. — Т.21, вип.4(77). — С.37—44.

 20.  Мінімізація хірургічних втручань з приводу серединних краніофаціальних пухлин / О.І. Паламар, А.П. Гук // Укр. нейрохірург. журн. — 2013. — №3. — С.55—59.

 21. Особливості хірургічного лікування краніофаціальних остеом / О.І. Паламар // Укр. нейрохірург. журн. — 2013. — №4. — С.66—69.

 22.  Субкраніальна мініінвазивна хірургія краніофаціальних пухлин — можливість зменшити ускладнення / О.І. Паламар, А.П. Гук, М.Є. Поліщук [та ін.] // Укр. журн. малоінваз. та ендоскоп. хірургії. — 2013. — Т.17, №3. — С.4—9.

 23.  Паламар О.І. Топографія краніофаціальних пухлин / О.І. Паламар, А.П. Гук // Укр. журн. малоінваз. та ендоскоп. хірургії. — 2013. — Т.17, №4. — С.4—10.

 24. Остеомы придаточных пазух носа / Д.И. Заболотный, О.И. Паламар // Рос. ринология. — 2013. — №2. — С.88.

 25. К вопросу о тактике лечения больных с акустической невриномой / А. Ю. Запрощенко, Паламар О.И.и др // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 4/2013/3 – С.75-80

 26.  Костные дефекты дна передней черепной ямки и их пластика после удаления краниофациальных опухолей / О.И. Паламар // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2013. — №3(12). — С.142—152.

 27.  Субкраніальна хірургія пухлин основи черепа / Д.І. Заболотний, О.І. Паламар // Укр. журн. малоінваз. та ендоскоп. хірургії. — 2014. — Т.18, №1. — С.4—8.

 28.  Злокачественные краниофациальные опухоли, естественное течение, тактика лечения / Д.И. Заболотный, Э.В. Лукач, О.И. Паламар, А.П. Гук // Укр. вісн. психоневрології. — Х., 2014. — Т.22, вип.1(78). — С.40—43.

 29.  Краніофаціальні пухлини, інтра–, екстракраніальні варіанти поширення / О.І. Паламар, А.П. Гук, М.Є. Поліщук // Укр. вісн. психоневрології. — Х., 2014. — Т.22, вип.2(79). — С.42—47.

 30.  Паламар О.И. Злокачественные краниофациальные опухоли. Гисто–биологические особенности / О.И. Паламар, Д.И. Заболотный // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2014. — №2(15). — С.27—35.

 31.  Эстезионейробластома: состояние диагностики и лечения в Украине / Э.В. Лукач, О.И. Паламар, В.Я. Дихтярук [и др.] // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2014. — №1(14). — С.97—103.

 32. Субкраниальные эндоназальные доступы к патологии селлярно–хиазмальной области / Д.И. Заболотный, О.И. Паламар, Д.А. Зинченко [и др.] // Питання експериментальної та клінічної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького: зб. статей. — Донецьк, 2014. — Т.1, вип. 18. — С.453—460.

 33. Прогностичні критерії виживання хворих за наявності злоякісних краніофаціальних пухлин / О.І. Паламар, А.П. Гук // Укр. нейрохірург. журн. — 2014. — №1. — С.47—52.

 34. Менингоэнцефалоцеле клиновидной пазухи // О.И. Паламар, Д.Д. Заболотная, Д.И. Оконский, Э.Р. Исмагилов// Журнал ринология № 1’2015, С. 72-74.

 35. Макро- та гігантські аденоми, що поширюються на кавернозний синус та/або основну пазуху.// Паламар О.І. Гук А.П. Аксьонов Р.В. Оконський Д.І.//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. №3, 2016. С. 65-72.

 36. Пролактиноми. Чи можлива хірургічна гормональна ремісія? // Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І.// Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія № 1, 2016; С. 53-57.

 37. Особливості формування ендоназальних доступів до основи черепа в залежності від анатомічних особливостей порожнини носа / Д. Д. Заболотна, О. І. Паламар, І. Р. Цвірінько // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 25. – С. 215-222.

 38. Ендоскопічні методики в нейрохірургії // О.І. Паламар, А.П. Гук, Р.В. Аксьонов, Д.І. Оконський, Д.С. Тесленко // Науково-практичний журнал  Здоров’я нації № 1 (42), 2017; С. 114-124.

 39. Назальная ликворея при хирургическом лечении пациентов с аденомой гипофиза //Исмагилов Э.Р., Заболотная Д.Д., Паламар О.И., Оконский Д.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб № 4’2017; С. 71-75.

 40. Ендоскопічні можливості видалення невриноми присінково-завиткового нерва у внутрішньому слуховому ході/ О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І. Оконський, Д.С. Тесленко, Р.В. Аксьонов // Укр. нейрохірург. журн. — 2017. — №3. — С.36—39.

 41. «Пластика передней стенки турецкого седла после эндоскопического эндоназального транссфеноидального удаления аденом гипофиза» / О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.С. Тесленко, Д.І. Оконський,  Р.В. Аксьонов // «Оториноларингология. Восточная Европа» 2017, том 7, № 3 С.286—292.

 42. Субкраніальний доступ в хірургії пухлин дна передньої черепної ямки / О. І. Паламар [та ін.] // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупіка , 2018. – Вип.29. – С. 114-123

 43. Could hormonal remission in prolactionomas be achieved with surgery? Our expirience // O. Palamar, A. Huk,  R. Aksyonov, D. Okonskyi, D. Teslenko. – УНЖ, 2018, №4. C 51-56

 44. Эндоскопический фронтальный транскортикальный доступ vs межполушарный транскаллезный доступ к боковым и ІІІ желудочку. Возможные осложнения./ Паламар О.И., Горелышев С.К., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В.// Журнал  Неврология и Нейрохирургия. Восточная Европа, 2018,  том 8, № 4. с 540 — 550

 45. Поширення неврином слухового нерва у внутрішній слуховий прохід, ендоскопічні можливості видалення./О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І. Оконський, Д.С. Тесленко, Р.В. Аксьонов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб № 5’2018. 

 46. Тактика хирургического лечения при распространении аденом гипофиза на кавернозный синус и клиновидную пазуху. // О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І., Р.В. Аксьонов, Оконський, Д.С. Тесленко, В.В. Аксьонов – УНЖ, 2018, №1. C 73-77

 47.  Хірургічне лікування гідроцефалії при пухлинах III шлуночку/ Паламар О.И., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В.// Журнал  Неврология и Нейрохирургия. Восточная Европа, 2019,  том 9, № 4. с. 510 — 515/

 48. Peculiarities of the third ventricle surgery in endoscopic frontal transcortical approach //Orest I. Palamar, Andriy P. Huk, Dmytro I. Okonskyi, Ruslan V. Aksyonov, Dmytro S. Teslenko// Ukrainian Neurosurgical Journal. Vol. 25, N1, 2019, p. 12-17.

 49. Endoscopic endonasal approaches to the skull base tumors. From minimally-invasive to radicality achievement // Palamar O.I., Huk A.P., Aksyonov R.V., Okonskyi D.I., Teslenko D.S./ UNJ, Vol. 26, N2, 2020, p. 46-52

 50. Surgical strategy over large extracerebral subtentorial tumors // Palamar O., Huk A., Okonskyi D., Teslenko D., Aksyonov R.. Georgian Med News. 2020 Dec;(309) p.7-12

 51. Клінікоморфологічні характеристики пухлин краніофаціальноорбітальної локалізації // Паламар О.І., Лукач Е.В., Гук А.П., Малецький А.П., Полякова С.І., Кравець О.В., Сережко Ю.О., Оконський Д.І./ Офтальмологічний журнал №5 2020. С 62-74

 52. Аксьонов, Р. В., Паламар, О. І., Гук, А. П., Оконський, Д. І., & Тесленко, Д. С. (2021). Ультразвукова допплерографія при хірургічному лікуванні аденом гіпофіза із поширенням у печеристу пазуху. Ukrainian Neurosurgical Journal, 27(1), 29–33. https://doi.org/10.25305/unj.222868

 53. Ruslan V. Aksyonov, Orest I. Palamar, Andriy P. Huk, Dmytro S. Teslenko, Dmytro I. Okonskyi / Possibilities of endoscopic endonasal transsphenoidal surgery in treatment of growth-hormone pituitary adenomas / Romanian neurosurgery// Vol. XXXV, No. 2 (June 2021) pp 234-238

 1. Сучасні методи діагностики та лікування хворих на пухлини краніо-фаціальної локалізації. Зозуля Ю.П., Заболотний Д.І., Лукач Е.В., Паламар О.І., Зінченко Д.О. Конференція Українського наукового медичного товариства оториноларингологів, Вінниця, 2001. Журнал вушних, носових та горлових хвороб.-2001.-№5 (додаток).-с.107-108

 2. Пластика дна основи черепа при видаленні пухлин краніофаціальної ділянки. Паламар О.І., Лукач Е.В. Перша науково-практична конференція “актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії”, 18-19.04.02, Київ, 2002.

 3. Боковой краниофациальный подход при удалении юношеской ангиофибромы носоглотки врастающей в мозговой череп. Тимен Г.Э., Паламар О.И., Лукач Э.В., Писанко В.Н., Голод А.Н., Миронюк Б.Н. Перша науково-практична конференція “Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії, Київ, С.58-60, 2002.

 4. Лечебная тактика больных с опухолями придаточных пазух носа и уха с интракраниальным распространением. Лукач Е.В., Паламар О.И. Республиканский съезд оториноларингологов. Материалы 5 съезда, Минск, 30-31.05. 2002.

 5. Передняя краниофациальная резекция в лечении злокачественных опухолей носовой полости, придаточных пазух носа с интракраниальным ростом. Зозуля Ю.А., Заболотный Д.И., Паламар О.И., Лукач Э.В. Вестн. Оториноларингологии. – Матер.рос.научно-практич.конф.оториноларинг.- Москва, С.224-226, 2002.

 6. Craniofacial tumor surgery. Neurosurgical possibilities. Orest Palamar. 25 years of research dep of surgical neurology, the National Hospital for Neurology and Neurosurgery. London, UK, 2003.

 7. Craniofacial resections over tumors with craniofacial localisation. Zabolotniy D.I., Lucach E.V., Palamar O.I., Guk A.P., Zinchenko D.O. Miedzynarodowe Symposzium ‘”Onkologia w Otorynolaryngologii” 15-17 maja 2003, Bydgoszcz, Poland.

 8. Хірургічне лікування хворих із пухлинами краніофаціальної ділянки. Зозуля Ю.П., Паламар О.І., Гук А.П., Лукач Є.В., Зінченко Д.О. Конференція невропатологів і нейрохірургів Західного регіону України, Львів, 2003.

 9. Лікування хворих з пухлинами краніофаціальної локалізації. Заболотний Д.І., Паламар О.І., Зінченко Д.О. ,  Гук А.П. Збірник наукових робіт “Злоякісні новоутворення”, випуск 5. Мат. Науково-практичної конференції: Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини голови та шиї. 29-30 травня, 2003 р. К.2003, с.73-74, Судак.

 10. Диференційоване лікування хворих з пухлинами краніофаціальної локалізації. Паламар О.І., Науково практична конференція Інституту нейрохірургії сумісно з кафедрами нейрохірургії КМАПО та медуніверситету, Київ, 25 квітня 2003 року.

 11. Пухлини ЛОР органів з інтракраніальним поширенням. Прогноз та віддалені результати. Заболотний Д.І., Лукач Є.В., Паламар О.І. 11-та щорічна традиційна конференція Українського наукового медичного товариства оториноларингологів. Київ, 2004.

 12. Особенности хирургического лечения больных ювенильной ангиофибромой носоглотки с интракраниальным ростом. Заболотный Д.И., Тимен Г.Э., Паламар О.И., Щеглов В.И., Зинченко Д.А. Материалы 17 съезда оториноларингологов России.- Н.Новгород, 7-9 июня, 2006 года, с. 375-376.

 13. Плотные новообразования сино-параназальной области и носоглотки. Тактика ведения и хирургического лечения. Заболотный Д.И., Паламар О.И., Лукач Э.В., Зинченко Д.А., Гук А.П. International conference of otorhinolarygologists, 1-3 October, 2007. Astana, Kazah.

 14. Skull base malignancies: restrictions for surgery. Orest I Palamar. November 18-22, 2007. World Federation of Neurosurgical Societies, 13th Interim Meeting/the 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. Nagoya. Japan

 15. Cranio-facial resection of Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma. 6th European congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 30th June-4th July, 2007 Vienna, Austria.

 16. Craniofacial tumors resection. Neurosurgical perspectives. 13th European Congress of Neurosurgery, 2- 7 September, 2007, Glasgow, UK

 17. Наш опыт диагностики и лечения ювенильной ангиофибромы носоглотки. Заболотный Д.И., Щеглов Д.В., Тимен Г.Э., Паламар О.И., Зинченко Д.А., Нестерчук В.И., Костюченко А.Л., Гайдук В.Д. Arta Medica.-2008, -№4(31).-Supliment.-P.56-58. Conferintei a 8-a Nationale ORL cu participarea internationala “Actualitati in otologie si rinologie” (18-20 septembrie, 2008, Chisinau)

 18. Хірургічне лікування доброякісних новоутворень краніофаціальної локалізації. Паламар О.І., Гук А.П. 4-ий з’їзд нейрохірургів України, 27-30 травня 2008 р. м.Дніпропетровськ, Україна

 19. Surgical approaches strategy in managing craniofacial malignancies. Zabolotnuy D.I., Timen G.E., Lucach E.V., Palamar O.I., Guk A.P. XIX World congress of oto-rhino-laryngology, June 1- 5, 2009 – São Paulo – Brazil

 20. Management of patients with non-benign craniofacial tumors. D.Zabolotnyi, O.Palamar. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck Volume 266, Number 7, July 2009

 21. Anterior skull base defects after tumor removal. Methods of closure. Orest Palamar, Andriy Huk. 14 World Congress of Neurological Surgery, August 30-september 4, 2009 Boston, USA

 22. Craniofacial benign tumors. Neurosurgical strategies.Andriy Huk, Orest Palamar 14 World Congress of Neurological Surgery, August 30-september 4, 2009 Boston, USA

 23. VI Международный Медицинский Форум «Инновации в медицине – здоровье нации»(Киев, Апрель 15-17):1) «Хирургия опухолей распространяющиеся на кавернозный синус. Эндоскопические возможности» (Оконский Д.И, Паламар О.И., Гук А.П., Аксёнов Р.В.)2) «Микроаденомы гипофиза. Эндоскопические возможности» (Гук А.П., Паламар О.И., Аксёнов Р.В., Оконский Д.И)3) «Поширення неврином слухового нерва в porus acusticus internus. Шляхи та методи видалення» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)4) «Мініінвазивні втручання при пухлинах шлуночкової системи» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Духовський О.Я.)

 24. 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies (September 8-12,Rome,  Italy):Усна доповідь:«Vestibular schwannoma enlargement into porus acusticus internus. Ways to remove intraporus part of the tumor» (Palamar O.I., Guk A.P., Okonskyi D.I., Aksenov R.V.)Стендова доповідь:«Mini-invasive surgery over ventricular tumors» (Guk A.P.,   Palamar O.I., Okonskyi D.I. Aksenov R.V.)

 25. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Актуальні питання лікування гліом головного мозку» (Львів, Вересень 16-18, 2015 р.):1) «Еволюція хірургії краніофаціальних пухлин та хірургічних доступів до пухлин дна передньої  черепної ямки» (Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)2) «Мініінвазивні втручання при пухлинах шлуночкової системи» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)3) «Макро та гігантські аденоми гіпофіза, що поширюються в клиноподібну пазуху та кавернозний сінус» (Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І.).4) «Поширення неврином слухового нерва в porus acusticus internus. Шляхи та методи видалення» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)

 26. Конференция нейрохирургов с лекционным курсом ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины» (Київ, Вересень 30, 2015 р.)«Макро- та гігантські аеноми гіпофіза» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)

 27. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пухлини центральної нервової системи у дітей» (Харків, Жовтень 29-30, 2015 р.)«Ендоскопічний доступ при пухлинах шлуночкової системи» (Паламар О.І., Гук А.П., Оконский Д.І. ,Аксьонов Р.В.)

 28. EANS 2016 Congress, Athens, Greece , Sept.4-8, 2016.- Prolactinomas. Could hormonal remission be surgically achieved?// Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V. Okonskiy D.I// EANS 2016 Congress, Athens, Greece , Sept.4-8, 2016.- Multi-stage surgical treatment of giant pituitary adenomas // A. Huk, O. Palamar, D. Teslenko, D. Okonskyi, R. Aksyonov // EANS 2016 Congress, Athens, Greece , Sept.4-8, 2016.

 29. Макро — и гигантские аденомы гипофиза. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В., Тесленко Д.С. // Конференция нейрохирургов с лекционным курсом ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины », 30 сентября 2016 г.

 30. II научно-практическая конференция с международным участием «Современные аспекты лечения опухолей гипофиза», г. Киев, 20-21 апреля 2016 «Surgery of large and giant pituitary adenomas extending into cavernous and sphenoidid sinus. Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V. Okonskiy D.I // «II научно-практическая конференция с международным участием« Современные аспекты лечения опухолей гипофиза », Kiev, 20-21 April, 2016 Prolactinomas. Can hormonal remission be surgically achieved? Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V., Okonskiy D.I.// «II научно-практическая конференция с международным участием« Современные аспекты лечения опухолей гипофиза », Kiev, 20-21 April, 2016.

 31. Совместная конференция нейрохирургов и отоларингологов «Актуальные проблемы нрейрохирургии и оториноларингологии», г. Киев, 5 октября 2016 р. Макро и гигантские аденомы гипофиза распространяющиеся на клиновидную пазуху. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В, Тесленко Д.С. // Совместная конференция нейрохирургов и оториноларингологов «Актуальные проблемы нейрохирургии и оториноларингологии», г. 5 октября 2016 г. .: программа: тезисы. — М., 2016. — с.35. Назальная ликворея. Тактика хирургического лечения. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В., Тесленко Д.С. // Совместная конференция нейрохирургов и оториноларингологов «Актуальные проблемы нейрохирургии и оториноларингологии», г. Киев, 5 октября 2016 г.: программа: тезисы. — М., 2016. — с.22. Назальная ликворея. Риски осложнений. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В., Тесленко Д.С .// Общая конференция нейрохирургов и оториноларингологов «Актуальные проблемы нейрохирургии и оториноларингологии», Киев, 5 окт. 2016: программа: тезы.-к., 2016.-с.23.

 32. IV науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії» .Київ, 25-26 квітня 2017 року.
  — Пролактиноми. Чи можлива гормональна ремісія хірургічним шляхом? Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С.
  —Ускладнення при ендоскопічних транскортикальних доступах до бічних та ІІІ шлуночку головного мозку .Паламар О.І., Розуменко В.Д., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.
  — Ендоскопічна асистенція в хірургії пухлин задньої черепної ямки (при поширенні пухлини у внутрішній слуховий прохід). Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В.

 33. VI з’їзд нейрохірургів України Харків, 14–16 червня 2017 року— Craniofacial tumors. O. Palamar— Використання транскортикального ендоскопічного доступу до бічних та ІІІ шлуночку головного мозку Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В— Можливості та перспективи церебральної ендоскопії. Гук А.П., Паламар О.І.— Пролактиноми. Чи є місце хірургії? Гук А.П., Паламар О.І., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С.— Пластика турецького сідла після ендоскопічного ендоназального транссфеноїдального доступу. Підвищення ефективності. Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С. ——Субкраніальний доступ (модифікація за Derome) в хірургії пухлин дна передньої черепної ямки. Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В, Тесленко Д.С.— Особливості видалення неврином слухового нерва при їх поширенні у внутрішній слуховий прохід. Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.,  Тесленко Д.С.

 34. Лекція “The 30th Annual Meeting of Japanese Society for Skull Base Surgery”- Фронтальні, транскортикальні, ендоскопічні доступи до бічних та 3 шлуночків. Ускладнення (Токіо,2018).

 35. Лекція “The 30th Annual Meeting of Japanese Society for Skull Base Surgery” Застосування субкраніальних та біфронтальних доступів до пухлин основи черепа. черепа (Токіо, 2018).

 36. Нейрохірургія задньо-черепної ямки/основи черепу, 28-29 травня 2018 (Україна, Київ)  –  Endoscopic assistance in vestibular schwannomas surgery (in cases of significant tumor occurrence in the internal auditory canal). Palamar O., Huk A., Okonskyi D., Teslenko D., Aksyonov R.
  Features of surgical treatment for large extracerebral subtentorial tumors. Palamar O., Huk A., Teslenko D., Aksyonov R., Okonskyi D.

 

 1. EANS2018 Congress.October 21 — October 25. Brussels, Belgium.

Subcranial approach in anterior skull base tumor surgery. O. Palamar, A. Huk, D. Okonskyi, R. Aksyonov, D. Teslenko (E-poster)

Naso-septal flap vs free grafts reconstruction after EET surgery. O. Palamar, A. Huk, R. Aksyonov, D. Okonskyi, D. Teslenko (E-poster)

 

 1. II Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пухлини центральної нервової системи. Мультидисциплінарний підхід» 18-20 жовтня 2018 р., (місто Харків)
  – Ендоскопія в хірургії основи черепа – нові підходи в малоінвазивній нейрохірургії. Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В, Оконський Д.І.,  Тесленко Д.С                                      – Фронтальний ендоскопічний транскортикальний доступ при патології до ІІІ шлуночку- переваги і обмеження.  Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.,  Аксьонов Р.В.

 2. 2019 WFNS special world congress,  Sep. 9th-12th, 2019 (BEIJING, CHINA)

Peculiarities of Endoscopic Third Ventricle Surgery: the Extended Trasforaminal Approach // Orest Palamar, Andriy Huk, Dmytro Okonskyi, Ruslan Aksyonov, Dmytro Teslenko (Oral Presentation).

Peculiarities of the third ventricle surgery // Orest Palamar, Andriy Huk, Dmytro Okonskyi, Ruslan Aksyonov, Dmytro Teslenko (Oral Presentation) (Oral Presentation)

 1. Щорічна конференція Української асоціації нейрохірургів: Шляхи поліпшення функціональних результатів лікування в нейрохірургії (Буковель, Україна, 13-15 березня 2019р)

Розширені ендоскопічні ендоназальні доступи при пухлинах основи черепа // Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.

Особливості тактики хірургічного лікування при великих позамозкових пухлинах субтенторіальної локалізації //  Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І, Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В.

Особливості хірургії ІІІ шлуночка при застосуванні ендоскопічного фронтального транскортикального доступу // Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.І, Аксьонов Р.В.

 1. Науково-практична конференція «Інноваційні технології в нейрохірургії» (м. Київ, 17 квітня 2019)

Розширені ендоскопічні ендоназальні доступи при аденомах гіпофіза // Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.

Комбінація доступів (мікрохірургічних та ендоскопічних ендоназальних) в хірургії краніофаціальних пухлин // Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С.

Пухлини ІІІ шлуночку: одномоментне ендоскопічне видалення та проведення тривентрикулоцистерностомії. Попередження рецидиву гострої оклюзійної гідроцефалії // Гук А.П., Паламар О.І., Тесленко Д.С., Оконський Д.І, Аксьонов Р.В.

 1. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю “Високі технології в підвищенні якості життя нейрохірургічних хворих” • Київ • 23-25 жовтня 2019 року – Можливості розширених ендоскопічних ендоназальних доступів при пухлинах основи черепа //  Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І. – Комбіновані доступи в хірургії краніофаціальних пухлин //  Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С. – Особливості застосування ендоскопічного фронтального транскортикального доступу в хірургії ІІІ шлуночка  // Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.І., Аксьонов Р.В.

 2. V Ukrainian winter neurosurgical ski meeting (Polyanytsya village, “Bukovel”, Ukraine – February 27-29, 2020), reports: – Combination of surgical approaches (microsurgical and endoscopic endonasal) in surgery of craniofacial tumors // Palamar O., Huk A., Teslenko D., Aksyonov R., Okonskyi D. – Minimization of endoscopic endonasal approaches to the skull base tumors // Palamar O., Huk A., Teslenko D., Aksyonov R., Okonskyi D.

 3. VI UKRAINIAN WINTER NEUROSURGICAL SKI MEETING (Polyanytsya village, “Bukovel”, Ukraine – March 01-03, 2021) (Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В.) Доповіді: -Можливості ендоскопічної ендоназальної хірургії при лікуванні соматропних аденом гіпофіза. -Інвазивні пухлини ІІІ шлуночка. Ендоскопічна транскортикальна трансвентрикулярна хірургія. -Хірургічна тактика лікування краніофаціальних пухлин, їх інтра- екстракраніального поширення.

 4. VII з’їзд нейрохірургів України, 11-18 травня 2021 року, Сіде, Туреччина

  – Хірургія пухлин основи черепа. Ендоскопічні можливості та перспективи. / Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В. – Макро та велетенські аденоми гіпофіза. Чи сумісні радикальність та безпека? / Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С. – Ендоскопічні можливості при видаленні інтравентрикулярних пухлин та пухлин стовбуру головного мозку. / Гук А.П., Паламар О.І., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.